POLITYKA PRYWATNOŚCI NEKROLOG

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Pogrzebowy NEKROLOG Krystyna Pawłowska w spadku z siedzibą w Pile (64-920), ul. Żeleńskiego 48, NIP: 7640225869 („Nekrolog”).

Kontakt w sprawie danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych z administratorem można skontaktować się:
a)     drogą mailową pod adresem: zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com
b)     pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Piła (64-920), ul. Żeleńskiego 48.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Nekrolog przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Nekrolog jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Nekrolog przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Nekrolog realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

 • korzystasz z naszych usług i kupujesz nasze produkty,
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa,
 • w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody,

Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

1)     jeżeli korzystasz z naszych usług przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak – imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze. Ponadto ze względu na charakter świadczonych usług, w wyniku realizacji umowy przetwarzamy dane osobowe dotyczące pokrewieństwa, bycia dysponentem określonego nagrobka.

2)     jeżeli wystawiamy Tobie dokument sprzedaży wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub numer NIP.

3)     jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z naszych usług i prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez NEKROLOG

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Nekrolog mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:

1)     Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
2)     Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
3)     Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Nekrolog. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;

Nekrolog korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

Na moment sporządzenia niniejszego dokumentu do tych podmiotów zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Nekrolog zastrzega jednocześnie, że po oferowane przez nasze Serwisy mogą nie przypadkach wiąże się to z całkowitym produktu.

odrzuceniu  plików  cookies  niektóre  funkcje działać  prawidłowo,  a  nawet  w  niektórych uniemożliwieniem  korzystania  z  wybranego

Podstawa Prawna

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda lub
 •  rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1)     w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
2)     jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,
3)     dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy, dopóki trwa ten interes,
4)     dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Nekrolog ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Nekrolog powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Nekrolog przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 •  ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
 •  audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy  nadzorujące  przestrzeganie  prawa,  organy  regulacyjne  i  inne  organy administracji publicznej.

W dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców (pliki Cookies) mają siedzibę

poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Minimalizujemy zakres danych wysyłanych poza terytorium EOG. Jednocześnie weryfikujemy w przypadku zastosowania SCC, czy istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych przez te podmioty spoza terytorium EOG m.in. jak wygląda u nich proces zabezpieczenia danych oraz czy udostępnione dane mogą potencjalnie stanowić przedmiot zainteresowań państw trzecich.

Jak są chronione dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a NEKROLOG jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza NEKROLOG

można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez NEKROLOG albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez NEKROLOG. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza NEKROLOG, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na m.in. nowe przepisy prawa, czy nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.