REGULAMIN usług opieki nad grobami Zakład Pogrzebowy NEKROLOG Pawłowscy

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług – Opieka nad Grobami – przez Zakład Pogrzebowy NEKROLOG Krystyna Pawłowska w spadku z siedzibą w Pile (64-920), ul. Żeleńskiego 48, NIP: 7640225869 („Nekrolog”).

1.2. Klient przed przystąpieniem do złożenia zamówienia zapoznaje się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

1.3. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez zaznaczenie właściwego pola w procesie składania zamówienia, co jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

1.4. Klient składając zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez zawarcie w wiadomości e-mail wiadomości o następującej treść: „Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Nekrolog dostępnego pod adresem: https://zakladpogrzebowynekrolog.pl/opieka-nad-grobami/”, co jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

1.5. Regulamin oraz Polityka Prywatności są dostępne na stronie internetowej www.zakladpogrzebowynekrolog.pl oraz w siedzibie Nekrolog.

1.6. Definicje:

1.6.1. Dysponent grobu – osoba, która uiściła opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok oraz najbliższa rodzina osoby zmarłej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

1.6.2. StronaInternetowa – strona dostępna pod adresem: https://zakladpogrzebowynekrolog.pl/opieka-nad-grobami/

1.6.3. Usługi – należy przez to rozumieć m.in. usługi sprzątania nagrobków i ich otoczenia, usunięcie starych zniczy i kwiatów, uprzątnięcie nagrobków z chwastów, mycie nagrobka, dokładnie określone w Pakietach na Stronie Internetowej.

1.6.4. Klient – osoba składająca zamówienia na usługi opieki nad grobami do Nekrolog.

  1. Usługi

2.1. Pakiety, zakres świadczonych usług oraz warunki finansowe dostępne są na Stronie Internetowej.

2.2. Nekrolog zobowiązuje się do wykonania fotografii nagrobka będącego przedmiotem usługi przed ich realizacją oraz po. Wykonane fotografie Nekrolog następnie prześle Klientowi na wskazany przez Klienta podczas przyjmowania zamówienia adres mailowy.

2.3. Nekrolog dołoży wszelkich starań, aby wykonać fotografie tak, aby dokładnie odpowiadały rzeczywistości.

2.4. Realizacja usługi nastąpi po zapłacie wynagrodzenia przez Klienta na zasadach określonych w pkt. 4.

  1. Zamówienia

3.1. Klient składa zamówienia na świadczenie wybranej usługi za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Stronie Internetowej, adresu e-mail: zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: +48 67 215 33 20.

3.2. Podmiotem uprawnionym do złożenia zamówienia jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego, będąca dysponentem grobu.

3.3. Klient jest zobowiązany do udokumentowania swojego prawa do jego dysponowania poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

3.4. Klient jest zobowiązany do dokładnego oznaczenia nagrobka mającego być przedmiotem Usługi.

3.5. Wszelkie  konsekwencje  prawne  związane  z  podaniem  nieprawdziwych  danych dotyczących kwestii dysponowania grobem oraz oznaczenia nagrobka ponosi Klient.

3.6. Podczas składania Zamówienia Klient podaje adres mailowy, na który mają zostać przesłane fotografie nagrobka.

3.7. Moment zawarcia umowy o świadczenie usług następuje w chwili akceptacji zamówienia przez Nekrolog.

3.8. Nekrolog może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z uwagi na brak wolnych terminów, brak możliwości technicznych wykonania nietypowej usługi bądź z innych uzasadnionych przyczyn.

  1. Wynagrodzenie

4.1. Z tytułu wykonywania usług Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Nekrolog wynagrodzenia na zasadach i w wysokości określonej na Stronie Internetowej.

4.2. Wskazane na Stronie Internetowej wysokości wynagrodzenia są kwotami brutto.

4.3. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od akceptacji Zamówienia przez Nekrolog.

4.4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania wynagrodzenia na rachunku bankowym Nekrolog.

  1. Odpowiedzialność

5.1. Nekrolog zobowiązuje się do zachowania należytej staranności związanej z jakością świadczonej Usługi.

5.2. Nekrolog nie ponosi odpowiedzialności za istniejące usterki i uszkodzenia nagrobka oraz otoczenia powstałe z przyczyn niezależnych od Nekrolog.

5.3. Składając Zamówienie Klient ma obowiązek poinformowania Nekrolog o ewentualnych istniejących wadach fizycznych nagrobka lub jego otoczenia.

5.4. Nekrolog zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia, a stwierdzonym stanem faktycznym m.in. rodzajem materiału, z jakiego jest wykonany nagrobek, jego wielkością, stanem technicznym, czy poziomem zabrudzenia. Klient

zostanie o tym poinformowany niezwłocznie wraz z propozycją zmiany bądź rozszerzenia realizacji usługi. W takim przypadku Strony mogą zawrzeć odrębną umowę, w której ustalą zakres realizowanych czynności oraz wysokość należnego wynagrodzenia.

5.5. Nekrolog nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność realizacji usługi wynikające z okoliczności niezależnych od Nekrolog.

  1. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Usługi przez Nekrolog powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Piła (64-920), ul. Żeleńskiego 48 lub mailem na adres: zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com.

6.2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

6.3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę oraz podpis osoby zgłaszającej reklamację.

  1. Odstąpienie od Umowy

7.1. Klient, który zawarł umowę o świadczenie usług na odległość lub poza lokalem Nekrolog ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oświadczenia).

7.2. Termin 14 dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.

7.3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Nekrolog oświadczenia Klienta

7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną treść, z które wyraźnie będzie wynikać wola odstąpienia od umowy. Klient może też posłużyć się też gotowym wzorem wskazanym poniżej:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:  Zakład   Pogrzebowy   Nekrolog   Krystyna Pawłowska  w  spadku,  Piła  (64-920),  ul.  Żeleńskiego 48 
e-mail: 
zakladpogrzebowynekrolog@gmail.com.

Informuję o moim umowy sprzedaży odstąpieniu od o świadczenie

[opis wybranego pakietu oraz zakresu usług]

następującej usługi:

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Imię/ Nazwisko i adres Klienta: …………………………………………………………….

Podpis Konsumenta (przy wersji papierowej) ………………………………………..

7.5. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7.6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, jeżeli Nekrolog spełnił jego świadczenie, za jego zgodą w całości.

  1. Postanowienia końcowe

8.1. Nekrolog zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

8.2. Odrębna pisemna Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Nekrolog może modyfikować postawienia Regulaminu. Postanowienia odrębnej Umowy nie wpływają na warunki obowiązywania Regulaminu w stosunku do pozostałych Klientów.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.4. W  przypadku  braku  porozumienia  spory  będzie  rozstrzygał  Sąd  powszechny właściwy dla miejsca siedziby Nekrolog. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.